aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

Spis treści
Egzamin ósmoklasisty z matematyki trwa 100 minut. 

Zadania

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których zdający wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie.

Zadania otwarte to takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. Przedstawione przez ucznia rozwiązanie zadania musi obrazować tok rozumowania, zawierać niezbędne rachunki, przekształcenia czy wnioski.

Wśród zadań otwartych znajdą się zarówno takie, które będzie można rozwiązać typowym sposobem, jak i takie, które będą wymagały zastosowania niestandardowych metod rozwiązywania. Zdający będzie musiał, wykorzystując posiadane wiadomości i umiejętności, wymyślić i zrealizować własny plan rozwiązania zadania, który pozwoli mu wykonać polecenie lub udzielić odpowiedzi na pytanie postawione w zadaniu. W niektórych zadaniach zdający będzie musiał przedstawić uzasadnienie wskazanych zależności.

Opis arkusza

Liczbę zadań oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne rodzaje zadań przedstawiono w tabeli.

Rodzaj zadań

Liczba zadań

Łączna liczba punktów

Udział w wyniku sumarycznym

zamknięte

14-16

14-16

ok. 50%

otwarte

5-7

14-16

ok. 50%

RAZEM

19-23

28-32

100%

W arkuszu egzaminacyjnym jako pierwsze zamieszczone są zadania zamknięte, a po nich - zadania otwarte.

Zasady oceniania

Zadania zamknięte

1 pkt - odpowiedź poprawna.
0 pkt - odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Zadania otwarte

Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego będzie można otrzymać, w zależności od jego złożoności, maksymalnie 2, 3 lub 4 punkty. Za każde poprawne rozwiązanie przyznaje się maksymalną liczbę punktów, nawet jeżeli nie została uwzględniona w zasadach oceniania.

Ocena rozwiązania zadania otwartego zależy od tego, jak daleko zdający dotarł w drodze do całkowitego rozwiązania.

Schemat punktowania rozwiązania zadania, za które można otrzymać maksymalnie 4 punkty:
4 pkt – rozwiązanie pełne.
3 pkt – rozwiązanie, w którym zostały pokonane zasadnicze trudności zadania, rozwiązanie zostało doprowadzone do końca, ale zawierało usterki (błędy rachunkowe, niedokonanie wyboru właściwych rozwiązań itd.). 
2 pkt – rozwiązanie, w którym zostały pokonane zasadnicze trudności zadania, ale rozwiązanie nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędną metodą.
1 pkt – rozwiązanie, w którym dokonany został istotny postęp, ale nie zostały pokonane zasadnicze trudności zadania. 
0 pkt – rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu. 

Schemat punktowania rozwiązania zadania, za które można otrzymać maksymalnie 3 punkty: 
3 pkt – rozwiązanie pełne. 
2 pkt – rozwiązanie, w którym zostały pokonane zasadnicze trudności zadania, ale rozwiązanie nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędną metodą. 
1 pkt – rozwiązanie, w którym dokonany został istotny postęp, ale nie zostały pokonane zasadnicze trudności zadania. 
0 pkt – rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu. 

Schemat punktowania rozwiązania zadania, za które można otrzymać maksymalnie 2 punkty: 
2 pkt – rozwiązanie pełne. 
1 pkt – rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu. 
0 pkt – rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu.
Polityka Prywatności